یک شهر در اختیار شماست

مسابقه «رزم شناختی»

آزمون

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید

ویژه زائران راهیان نور غرب کشوراستان زنجان:

مسابقه «رزم شناختی»

با شرکت در این مسابقه علاوه بر افزایش دانش سوادرسانه ای بر مهارت های زندگــــی خود در عصر فراگیــــــری رسانه ها بیافزایید.

جوایز:
کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ ۵میلیون ریال
ساعت هوشمند
اسپیکر